Bålbrenning

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt med bruk av åpen ild (f.eks bål), engangsgriller og bålpanner i skog og mark.

Skal du brenne bål må du melde fra til 110-sentralen. Da ringer du 04 110. Der treffer du en operatør som tar imot din henvendelse. Vi gjør oppmerksom på at du tenner bål på eget ansvar og kan stilles til ansvar hvis bålet kommer ut av kontroll. Les mer om bålbrenning på sida til Vestviken 110.

Kjekt å vite om bålbrenning
Det skal bare brennes rent trevirke. Den som tenner bål, bruker engangsgrill, bålpanne osv. er ansvarlig for at brannen ikke sprer seg og slokkes forsvarlig.
Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. Lokal brannfare kan variere; Tørt gress, vind, bratt og ulent terreng må vurderes av ansvarlig i hvert enkelt tilfelle.

Regler om bålbrenning i henhold til Forskrift om brannforebygging §3

I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å tenne bål i skog og utmark.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Med åpenbart ikke medføre brann menes f. eks. at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.
Den som tenner bål eller benytter annen brannfarlig innretning er selv ansvarlig for eventuelle skader det medfører og kan anmeldes/straffeforfølges av politiet.

Ny forskrift i sin helhet kan du leser her. Regler om bålbrenning ligger i § 3 Generelle krav til aktsomhet.

Forbudet gjelder ikke innmark (gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogplantefelt).
Retningslinjer om bålbrenning i tettbebygd strøk, samt oversikt over kommuner med lokale forskrifter finner du her.