Styre og representantskap

Drammensregionens brannvesen IKS er et eget rettssubjekt som eies av kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik, og Øvre Eiker.

Representantskapet er det øverste organ for virksomheten. Representantskapet skal ha en sammensetning med en representant fra hver deltaker, i alt 8 representanter med personlige vararepresentanter. Kommunene velger politiske representanter til vårt representantskap. Representantene avgir stemme i henhold til prosentvis eierandel:

Andelsprosenten er undere revidering.

Eierandel og ansvarsfordeling:

Deltakere
Eierandel
Drammen
40,1%
Lier
15,9%
Nedre Eiker
15,3%
Øvre Eiker
11,7%
Sande
6,2%
Svelvik
4,9%
Sigdal
3,0%
Krødsherad
2,2%

Representantskapets medlemmer:

Drammen
Tore Opdal Hansen
Vara: Yousuf Gilani
Lier
Gunn Cecilie Ringdal
Vara: Brynhild Heitman
Nedre Eiker
Bent Inge Bye
Vara: Elly T. Thoresen
Øvre Eiker
Ann Sire Fjerdingstad
Vara: Hans Kristian Sveaas
Sande
Elin Weggersrud
Vara: Tove Ødeskaug
Svelvik
Andreas Muri
Vara: Mads Hilden
Sigdal
Ann Kristine Norman
Vara: Kjell T. Finnerud
Krødsherad
Gustav Kalager
Vara: Linda Aaskjær

Styret velges av representantskapet utenom de ansattes representanter, som velges av og blant de fast ansatte i selskapet. Styret skal ha 7 medlemmer hvorav to er representanter fra de ansatte. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Det er representantskapet som velger styrets leder og nestleder. Brannsjef (daglig leder) ansettes av styret.

Styremedlem Tom Vidar Børresen
Styremedlem Anne Cecilie Guneriussen
Styremedlem

Christian Vegard Dahl

Styremedlem
arb.taker repr.

Gjermund Chistiansen og Kjetil W. Jensen
vara: Martin Winther og Stian Johansen
Klagenemnd

DRBV har også en klagenemd. Denne ledes av Tore Klyve Andersen (H) Drammen kommune.

Drammen Tore Klyve Andersen
Krødsherad
Ståle Løvli
Lier Mathias B. Dannevig
Nedre Eiker May-Britt Andersen
Sande
Per Hartvik Olsen
Sigdal
Jan Midtskogen
Svelvik Tom Tvetmarken
Øvre Eiker Pål Gravdal

For mer informasjon om disse organenes virke, se årsrapporter.