Forurensning

Alle kommunene i Buskerud og Hof, Lardal, Sande og Svelvik kommuner i Vestfold samarbeider om et Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning, kalt IUA. Utvalget finansieres ved at hver kommune betaler kroner 3,5 per innbygger hvert år.

Hvordan varsle?

Publikum som oppdager utslipp av skadelige stoffer må kontakte brannvesenets nødsentral på tlf 110 eller politiet på tlf 112. Hendelser som ikke er akutte blir tatt hånd om av den enkelte kommune og av Fylkesmannens Miljøvernavdeling.

110-sentralen kan også kontaktes på servicenummer 04110 ved ikke akutte henvendelser.


Utstyr

 Kommunene i distriktet disponerer utstyr til begrensning, inndemming og oppsamling av akutt forurensning. Hver kommune har et depot med utstyr. I tillegg finnes fire større, regionale depoter i Drammen, Hønefoss, Kongsberg og på Torpo i Hallingdal.

IUA lager planverk og opprettholder, sammen med lokale brann- og redningsvesen, beredskapen ved ulykker og uhell med miljøskadelige stoffer. Utslipp av farlige og miljøskadelige stoffer må begrenses, også ved ulykker. Lovverket sier at den som forvolder skaden og den enkelte kommune har ansvaret for hendelsen. IUA kan opprette en stab til hjelp for disse ved større hendelser. Her kan du lese mer om IUA Buskerud.
.

Glenn Rhoden fra Søndre Buskerud politidistrikt leder utvalget. Drammensregionens brannvesen IKS har sekretariatsansvar. Seksjonsleder Per Døviken er sekretær for utvalget.

Andre nyttige adresser: