Håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff

Følgende forskrifter som nå er opphevet. Det gjelder følgende forskrifter:

  • forskrift 26. juni 2002 om brannfarlig vare
  • forskrift 27. januar 2004 om brannfarlig og trykksatt stoff
  • forskrift 9. mai 2000 om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjoner, marinaer mv.
  • forskrift 24. februar 2004 om transport av petroleum i rørledning over land.

Disse forskriftene ble erstattet av forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff som finnes på lovdata.

Temaveiledninger:
Alle veiledningene som blir laget av dsb, her finner du hvor de ligger.

Innmelding av farlig stoff:
Når en privatperson eller en virksomhet oppbevarer farlig stoff over visse mengder, skal dette innmeldes til DSB via Altinn. Kriteriene for klassifisering av farlig stoff finnes i vedlegg 1 til forskrift om håndtering av farlig stoff.

Meldegrensene finnes i vedlegg 2 til forskrift om håndtering av farlig stoff. Meldegrense for enkelte vanlige stoffer er:

Stoffgruppe

Mengde

Eksempel på stoff

Brannfarlig gass kategori 1 og 2

0,4 m3

LPG (propan, butan eller blandinger av disse)
Hydrogen
LNG (flytende naturgass)
Biogass
Acetylen

Brannfarlig væske kategori 1 og 2

6,0 m3

Metanol
Etanol
Bensin

Diesel og fyringsoljer

100,0 m3

Diesel, gassolje og lett fyringsolje

Giftig gass kategori 1, 2 og 3

0,4 m3

Klor
Ammoniakk
Svoveldioksid

Veiledningsmateriale for hvordan man skal gå frem for å melde inn farlig stoff finnes på DSBs hjemmeside.

Tilsynsmyndighet:
Av forskrift om håndtering av farlig stoff § 23 første ledd fremgår det at kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt. Av annet ledd fremgår det at DSB alene eller i samarbeid med kommunen fører tilsyn med virksomheter som representerer en betydelig risiko eller der DSB anser det nødvendig for å ha oversikt over risiko knyttet til ulykker.

I praksis innebærer dette at kommunene er den primære tilsynsmyndigheten når det gjelder de aller fleste anlegg som håndterer farlig stoff. Unntak gjelder anlegg som etter § 17 er samtykkepliktige (dvs. storulykkevirksomheter, virksomheter som omlaster farlig stoff fra skip til skip, og virksomheter som transporterer farlig stoff i rørledninger med driftstrykk over 16 bar).

Kompetansekrav:
Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at den som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, drifter, endrer, reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og anlegg skal ha nødvendig kompetanse, se forskriftens § 7. Tilsvarende gjelder enhver som håndterer farlig stoff utover det som er beregnet for personlig bruk.

I temaveiledningene under pkt. 7 vil man finne mer konkret anvisning på hvilket nivå kompetansen for de forskjellige aktørene bør ligge på for at man kan sies å inneha nødvendig kompetanse.

Virksomhetene skal påse at ansatte har nødvendig kompetanse og gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved uhell og ulykker.

Kontroll:
Ved konstruksjon, produksjon, installasjon, endring og reparasjon av utstyr og anlegg skal det gjennomføres kontroll for å påse at utstyr og anlegg er formålstjenelig og sikkert, se forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff § 9 første ledd.

Tilsvarende skal utstyr og anlegg underlegges en systematisk tilstandskontroll i driftsfasen. Hyppighet og omfanget av kontrollen må tilpasses utstyrets og anleggets driftsbetingelser. DSB har i temaveiledningene pkt. 9 gitt anbefalte kontrollintervaller for en rekke utstyr og anlegg. Den som skal kontrollere anlegget må ha nødvendig kompetanse etter § 7. På DSBs hjemmeside ligger en liste over pre-kvalifiserte inspeksjonsorganer som er kompetente til å foreta kontroller med forbruksanlegg (herunder boliggassanlegg), flaskefyllanlegg, biogassanlegg og sentralgassanlegg i 2011.

Varsling av ulykker:
Virksomheter skal umiddelbart varsle
DSB om større ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff, se forskrift om håndtering av farlig stoff § 20 første ledd. Slik varsling bør skje telefonisk. Formålet er å gi DSB tilstrekkelig kunnskap om hendelsen til å kunne gi korrekt informasjon til publikum, media, overordnet myndighet mv.

Rapportering av uhell:
Uhell og ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff skal fortsatt rapporteres til DSB. Slik rapportering skal nå skje elektronisk, (ikke via skjemaet HR113.)