Tilsyn og feiing i bolig

Feil og mangler ved ildsted og skorstein er en hyppig brannårsak.

Forebyggende avdeling har derfor forsterket tilsynet med boligmassen og intensivert det brannforebyggende arbeidet. Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg.

De siste årene har vi kartlagt hvordan det fyres, hva det fyres med og sotmengden i hver enkelt skorstein.

Feiehyppigheten er fastsatt ut fra dette.

Tilsynet med fyringsanleggene vil bli foretatt etter risikobasert behov. Da kontrollerer vi også slukkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier.

Spørsmål ang. feierseksjonen, sendes hit.

Vår kontroll med alt fra skorsteiner, ildsteder, lagringstanker for brensel og røropplegg til brennere, har med sikkerheten for den enkelte huseier å gjøre.

Feier'n kommer...

Eier skal melde fra til kommunen (Feierseksjonen) når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget (jfr. Forskrift om brannforebygging kap. 2 §6.)

Faktura for feietjenester sendes ut av feierseksjonen. Se vår prisliste.

Vi utfører feiing og tilsyn med skorsteiner og ildsteder i kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker.