Varsel om feiing

Dato og tidspunkt for feiingen: Se SMS varsel du mottok.

Skal det feies om du ikke er hjemme?

Om huseier/bruker ønsker at feiing skal skje uten at huseier/bruker ertilstede under feiingen, vennligst gi oss beskjed om dette enten via

32 04 44 40 mellom 07.30 og 15.00 / e-post: feierseksjonen@drbv.no eller på annen måte, senest dagen før feiingen.

 • Jfr. Forskrift om brannforebygging kamp. 4 §17 skal feiing av skorsteiner foretas etter risikobasert behov. Det er feiers jobb å risikovurdere fremtidig feiing på bakgrunn av gjennomført feiing hvor sotmengde, sotkonsistens og fyringsmønster legges til grunn i vurderingen.
 • Feiing vil ikke bli utført hvis stiger, takstiger eller annen atkomst for feier ikke tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav (se eksempelskisse nederst i dette dokument).
 • Det er feiers ansvar og feie røykrør tilknyttet ildsteder og uttak av sot i skorsteinens bunn, men eier kan utføre dette selv etter avtale med feier. Hvis feier skal utføre dette må det være tilfredsstillende tilgjengelighet for feieren (huseier må være til stede).
 • Er det spørsmål vedrørende feiingen eller ønske om å avtale tidspunkt (klokkeslett), kontakt feierseksjonen på telefon 32 04 44 40 mellom kl.07.30 og kl.15.00 eller e-post: feierseksjonen@drbv.no, senest dagen før feiingen. Om feiing ikke passer eller det er andre hindringer som medfører at feiing ikke kan gjennomføres varslet dag, må feierseksjonen ha beskjed om dette senest dagen før feiing.

Husk!

 • Alle ildsteder/fyringsanlegg må være slukket under feiing.
 • Lukk ovnsdører, trekkventiler og peisspjeld samt påse at utettheter i fyringsanlegget/fyringsanleggets konstruksjon tettes for å unngå sotskader i boligen under feiing.
 • Varsle leieboer.
 • Dekk til trapper og gulv der feieren går.
 • Flytt eller dekk til utsatt tøy.
 • Ha det ryddig rundt skorsteiner og feie/sotluker slik at feiing og uttak av sot kan foretas uten hindring og for å unngå sotspill.
 • Ha husstige i godkjent stand og lett tilgjengelig for feieren. Av sikkerhetsmessige årsaker vil feier selv reise stigen samt ta denne ned etter bruk.
 • Meld ifra til feierseksjonen om det er montert nytt ildsted eller foretatt vesentlige endringer på fyringsanlegg eller fyringsmønster.

Feierseksjonen øvrige tjenester:

Tilsyn med fyringsanlegg (lovpålagt oppgave).

Tilleggstjenester feierseksjonen utfører:

 • Feiing av ovner, peiser og sentralfyringsanlegg.
 • Brann og fyringstekniske kontroller etter avtale.
 • Tilsyn av røykvarslere og slukkeutstyr.

Slik unngår du brann i skorstein:

 • Fyr med tørr ved.
 • Fyr med god trekk.
 • Sørg for at skorsteinen er tett og i god stand.
 • Sørg for tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft i rommet hvor ildstedet står (god ventilasjon).

Ved brann i skorstein:

 • Steng alle luker og spjeld.
 • Tilkall brannvesenet.
 • Kontakt feierseksjonen for tilsyn av fyringsanlegget etter brannen.

Feiegebyr:

Om feier møter stengt dør eller det er andre tekniske hindringer som medfører at feiing ikke kan gjennomføres uten at beskjed er gitt ved første varsel det aktuelle år faktureres fremmøte. Feiing vil bli varslet pånytt senere samme år.

Ved varsel nr. 2 samme år faktureres feiegebyret fullt ut uansett om feiing er gjennomført eller ikke.

Priser og betalingsbetingelser er vedtatt i respektive by/kommunestyrer.

PRISLISTE, FEIING:

Pris 2018

Inkl. mva

Vanlig skorsteinsløp (pr. stk)

Kr 493,00

Kr 616,25

Redusert pris for feiing av flere skorsteinsløp på samme boligenhet (pr. stk.)

Kr 251,00

Kr 313,75

Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelig for feiing ved første fremmøte (prisen er uavhengig av antall skorsteinsløp).

Kr 316,00

Kr 395,00

Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter "stengt dør" eller det er andre hindringer som medfører at feiing ikke lar seg gjennomføre, faktureres det fullt ut selv om feiingen ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall skorsteinsløp).

Minimum

Kr 493,00

Minimum

Kr 616,25

Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp

(pr. stk, inntil 1 meter)

Kr 97,00

Kr 121,25

Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp

(pr. stk, over 1 meter, i tillegg pr. løpemeter)

Kr 66,00

Kr 82,50
Eksempel på atkomst til skorstein på tak.


 • Husstigen skal rekke min. 1m. over taket. Der hvor høyde på tak overstiger 5m må husstige sikres i toppen mot side glidning.
 • Overstiger feiers arbeidshøyde (der hvor feieren står og til toppen av skorsteinen) 120cm skal skorsteinen utstyres med plattform.
 • Takstige må være festet i bærende konstruksjon (taksperre) i toppen og sikret mot sideglidning i bunnen.

Drammensregionens brannvesen IKS

Feierseksjonen
Langes gate 11, 3044 Dramme
Tlf.: 32044440 Faks: 32208999

http://www.drbv.no

feierseksjonen@drbv.no

Besøksadresse: Kobbervikdalen 65, Drammen