Varsel tilsyn fyringsanlegg

Feierseksjonen
e-post: feierseksjonen@drbv.no

VARSEL OM TILSYN MED FYRINGSANLEGG I DERES BOLIG

Dato og tidspunkt for tilsynet samt telefonnummer for henvendelse vedrørende tilsynet:

Dersom tidspunktet ikke passer, gi tilbakemelding snarest mulig slik at det kan avtales et nytt tidspunkt.

Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner i hele sin lengde er tilgjengelige. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere.

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift om brannforebygging kap. 4.

Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift om brannforebygging kap. 2.

Det er ønskelig at eier fremskaffer eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold.

Tilsynet vil omfatte kontroll av at:

 • Eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret.
 • Nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen.
 • Ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og hvorledes utbedring kan foretas).
 • Anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.
 • I tillegg vil det gis informasjon og veiledning om:

  • Generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler og håndslokkeutstyr.

  Kundemottak er i Feierseksjonens lokaler i Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen.

 • Betaling:

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om tilsyn ikke er tilstede eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, telefaks eller e-post. Beboere som har vært på feriereise, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker ønsker tilsyn utenom feierens rute betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker ønsker tilsyn etter endt arbeidstid, på vanlige ukedager, betales et pristillegg på 50 %.
  • Hvis eier/bruker ønsker tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %

  Pristliste 2018