Farlige stoffer

Oppbevaring og bruk av farlige stoffer, som gass eller brennbare væsker, medfører visse krav og forholdsregler.

Oppbevaring av farlige stoffer

I en boenhet kan du oppbevare inntil 55 liter (2 beholdere på 11 kg) brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 10 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2.

I frittstående garasje, utvendig bod, båthus eller lignende kan det for personlig bruk oppbevares inntil 90 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 50 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2.

Eksempler på gasser og væsker i kategori 1 og 2 er LPG (propan, butan eller blandinger av disse), Hydrogen, LNG (flytende naturgass), Biogass, Acetylen og Metanol, Etanol og Bensin.

Hvis du har mer enn den tillatte mengden av farlige stoffer må du melde inn dette. Se Innmelding av farlig stoff.

  • Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller eller rom under terreng, eller på loft
  • Gassbeholdere skal oppbevares stående, luftig og sikres mot å velte
  • Følg leverandørens anvisning ved bruk av apparater og utstyr – apparater beregnet for utendørs bruk må aldri brukes innendørs
  • Sørg for god ventilasjon ved bruk
  • Flyttbare gassovner må ikke brukes i rom der folk sover
  • Behandle tomme gassbeholdere som om de er fulle
  • Koble helst fra gassen når du sover eller er borte

For mer informasjon om gass og brennbare væsker, se sikkerhverdag.no.

I serveringssted, i overnattingssted og i forsamlingslokale er det ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass kategori 1 og 2, med mindre særskilte tiltak er iverksatt. Hvilke særskilte sikkerhetstiltak som må iverksettes vil måtte vurderes i det enkelte tilfellet, med utgangspunkt i risikovurdering som skal utarbeides. Les mer om dette i Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1.

Vedlikehold av utstyret

Virksomheter som fyller gassflasker skal kontrollere og merke gassflaskene før de selges til deg som forbruker. Det er viktig at alt utstyr som brukes til oppbevaring av farlig gass eller væsker er godkjente for dette formålet.

Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.

Gasslanger skal sjekkes og byttes ut med jevne mellomrom. Noen tips til hvordan du sjekker gasslangen for lekkasje:

  • Bøy på slangen og se etter sprekker.
  • Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.
  • Bruk nesen – gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren og fjern gassflasken fra grillen.

Ved brann:

Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted.

Du bør alltid ha slokkeutstyr i nærheten av det farlige stoffet, slik at du kan hindre brannen i å spre seg dit det farlige stoffet befinner seg.

Ring nødnummeret 110, og fortell brannvesenet hvilke, hvor og hvor mye farlige stoffer som finnes på stedet.