Hvis feieren finner feil ved fyringsstedet som åpenbart kan føre til brann, kan det gis fyringsforbud med øyeblikkelig virkning.

Fyringsforbudet skal være skriftlig, og skal begrunnes. Det skal også opplyses om klageadgang, klageinstans, og klagefrist. Fyringsforbudet oppheves ikke før feil og mangler er blitt rettet opp og skriftlig bekreftelse på dette er blitt sendt til brannvesenet. 

Muntlig fyringsforbud kan gis ved overhengende fare, og skal følges opp med et skriftlig forbud i løpet av kort tid.

Ved pipebrann gis det umiddelbart fyringsforbud. Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet. Har du hatt pipebrann får du umiddelbart fyringsforbud frem til fyringsstedet er blitt sjekket og godkjent.