Handel med fyrverkeri – frist 1. mai

Komplett søknad skal være oss i hende innen 1. mai. Ufullstendige søknader og søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.

Bruk av fyrverkeri er normalt sett kun tillatt på nyttårsaften mellom 18.00-02.00. Se fyrverkeri for mer informasjon.

Handel med fyrverkeri

Den som ønsker å selge fyrverkeri kategori II og III i tidsrommet 27. – 31. desember må søke om tillatelse til dette.

Søknaden må være brannvesenet i hende innen 1. mai. Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Det gis gebyr for behandling av søknad samt for tilsyn med utsalgssteder. GEBYRSATSER

Vi ønsker at du benytter vårt SØKNADSSKJEMA. Vennligst fyll ut alle relevante felt for å gi oss best mulig grunnlag for å behandle søknaden.

Vi anmoder søkere å benytte e-post og merke den med «handel med fyrverkeri [året det gjelder]» (emnefeltet).

Vi gjør oppmerksom på at vi benytter organisasjonsnummeret til foretaket som søker om tillatelse ved registrering av søknaden inn i vårt sakssystem. Foretakets registrerte adresse vil således følge saken, herunder utsendelse av vedtak og saksbehandlingsgebyr. Vennligst påse at opplysningene som ligger i Foretaksregisteret er korrekte.

Følgende dokumentasjon må følge søknaden:

  • Firmaattest fra Foretaksregisteret (må være oppdatert og av nyere dato)
  • Kopi av gyldig kompetansebevis eller bekreftelse på reservert kursplass til forhandlerkurs utstedt av Norsk Brannvernforening for særskilt utpekt person (ansvarshavende) og eventuell stedfortreder(e).
  • Risikovurdering
  • Beskrivelse over hvordan returvarer håndteres
  • Brannteknisk tegning av salgslokale med inntegning av salgsdisk eller situasjonskart med inntegning av salgsbod/telt
  • Brannteknisk tegning av innvendig lager eller situasjonskart med inntegning av container

Du kan lese mer om dette under.

Hvem kan få tillatelse?

Tillatelse til handel med fyrverkeri kan kun gis til etablert foretak som driver handelsvirksomhet (butikk) med fast utsalgssted og som kan fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret. Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis.

Dette vil si:

I begrepet «handelsvirksomhet med fast utsalgssted» ligger at virksomheten handler med varer over disk, har en normal åpningstid som for en dagligvarebutikk eller lignende.

Handelsvirksomheten skal ha et sortiment av øvrige varer som selges utenom fyrverkerisesongen, slik at kunder med enkelthet kan levere fyrverkerivarer i retur.

Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person minimum i den perioden hvor virksomheten håndterer fyrverkeri. Denne perioden varer fra fyrverkerivarene kommer inn til virksomheten, og til returvarer er sendt fra virksomheten i løpet av januar (normalt fra 15. desember til 31. januar).

Særskilt utpekt person skal være innehaver eller annen ansatt i virksomheten. Det skal foreligge et ordinært ansettelsesforhold, hvor virksomheten har arbeidsgiveransvaret for denne personen. Virksomheten kan således ikke leie inn en særskilt utpekt person til å stå for salget.

Innehaver av handelsvirksomhet som har fått tillatelse til handel med fyrverkeri, må ikke overdra eller leie ut tillatelsen til noen andre som står for salget.

Kompetanse

Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person (SUP) med gyldig kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB. Det kan oppnevnes stedfortredere som avlaster SUP. Det stilles samme krav til særskilt utpekt person og dennes stedfortreder.

Særskilt utpekt person/stedfortreder må være minst 18 år.

Norsk Brannvernforening er utpekt som kursarrangør. Informasjon og påmelding til kurs fås hos www.brannvernforeningen.no

Risikovurdering

Risikovurderingen skal omfatte all håndtering av fyrverkeri (fra varer ankommer, salg, oppbevaring, påfylling, retur etc).

En komplett risikovurdering består av en kartlegging av farer og problemer, analyse samt handlingsplan for risikoreduserende tiltak som må gjennomføres for å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Risikovurderingen skal være oppdatert og være tilpasset virksomheten.

Innendørs salg og oppbevaring

Det skal kunne dokumenteres at salgslokale og lager tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende tekniske krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter. Dette synliggjøres bla. gjennom en brannteknisk beskrivelse og/eller branntekniske tegninger. Salgslokalet skal være egen branncelle.

Som minimum må det vedlegges plantegning i målestokk som viser byggets branntekniske oppdeling med angivelse av skillekonstruksjonenes brannklassifisering, rømningsveier samt plassering av slokkeutstyr. Plassering av salgsdisk skal være tegnet inn. Ved lagring i branntrygt rom må det gå tydelig frem av tegningene hvor lageret er lokalisert.

Branntrygt rom skal være utført med brannklassifisering minst EI 60 og ha selvlukkende dør i samme klasse (EI 60C).

Forretningslokaler som har farlig stoff (for eksempel propan, bensin, white sprit, tennvæske, frostvæske) må angi mengde og hvor dette er plassert. Lagring og evt bruk av farlig stoff må inngå i risikovurderingen.

Utendørs salg og oppbevaring

Det må vedlegges situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000. Plassering av telt/bod og container skal være tegnet inn. Det skal angis avstand til nærliggende bygg, brennbart opplag, bensinstasjoner, boliger, nabogrense, offentlig vei etc.

Returvarer

Vi gjør oppmerksom på at den som innehar godkjenning for handel med fyrverkeri plikter å ta imot returvare. Det skal klart fremgå hvor kundene kan returnere eventuelle varer.

Om det faste utsalgsstedet (butikken) ligger i en bygning hvor det ikke er tillatt med salg eller oppbevaring av fyrverkeri (bygg med boliger eller kjøpesentre), må det dokumenteres særskilt hvordan returvare skal håndteres.

Oppbevaring

Ved behov for lagring ut over 100 kg NEI i branntrygt rom, må det i tillegg sendes inn søknad om særskilt lagring.

Brannvesenet gir tillatelse til midlertidig oppbevaring av fyrverkeri i mengder opp til og med 500 kg netto eksplosivinnhold. DSB gir tillatelse i mengder utover dette.

Det er ikke søknadsfrist eller gebyr på søknad om tillatelse til særskilt lagring. Søknader som ettersendes bør sendes inn før 1. desember pga stor saksmengde og lengre saksbehandlingstid.

Aktuelt regelverk

Forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften).

Veiledning om håndtering av fyrverkeri (DSB)

Har du spørsmål? Ta kontakt med:
Irene Romkes Horgen på tlf. 32 04 44 22 eller e-post Irene.Romkes.Horgen@drbv.no

Cecilie Aali Hornstuen på tlf. 32 04 44 21 eller e-post Cecilie.Aali.Hornstuen@drbv.no