Handel med fyrverkeri

Komplett søknad skal være oss i hende innen 1. mai. Ufullstendige søknader og søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.

Bruk av fyrverkeri er normalt sett kun tillatt på nyttårsaften mellom 18.00-02.00. Se fyrverkeri for mer informasjon.

Fristen for å søke om handel med fyrverkeri gikk ut 1. mai. Det åpnes for å søke igjen til neste år.

Om søknaden

Frist for å sende inn søknad er 1. mai.

Følgende dokumentasjon må følge søknaden:

  • Firmaattest fra Foretaksregisteret
  • Gyldig kompetansebevis eller bekreftelse på reservert kursplass til forhandlerkurs utstedt av Norsk Brannvernforening.
  • Risikovurdering
  • Brannteknisk tegning av salgslokale med inntegning av salgsdisk eller situasjonskart med inntegning av salgsbod/telt
  • Brannteknisk tegning av innvendig lager eller situasjonskart med inntegning av container

Vi anmoder søkere å benytte e-post og merke den med «handel med fyrverkeri 2019» (emnefeltet).

Det er innført gebyr for behandling av søknad samt for tilsyn med utsalgssteder. Gebyrsatser

Søker, dvs. innehaver av en tillatelse, er ansvarlig for at opplysninger i søknaden er korrekte og plikter å melde ifra om eventuelle endringer etter at søknad er sendt eller søknaden er ferdig behandlet (tillatelse er gitt).

Hvem kan få tillatelse?

Tillatelse til handel med fyrverkeri kan kun gis til etablert foretak som driver handelsvirksomhet (butikk) med fast utsalgssted og som kan fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret. Firmaattesten må være oppdatert og av nyere dato.

I begrepet handelsvirksomhet med fast utsalgssted ligger at virksomheten handler med varer over disk, har en normal åpningstid og har et sortiment av øvrige varer som selges utenom fyrverkerisesongen. Normal åpningstid vil være som for dagligvarebransjen og butikker, som i hverdagen kan ha åpningstid fra om morgenen til om ettermiddagen og muligvis noe kortere på lørdager.

Kompetanse

Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person (SUP) med gyldig kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB. Det kan oppnevnes stedfortredere som avlaster SUP. Det stilles samme krav til særskilt utpekt person og dennes stedfortreder.

Særskilt utpekt person/stedfortreder må være minst 18 år.

Norsk Brannvernforening er utpekt som kursarrangør. Informasjon og påmelding til kurs fås på www.brannvernforeningen.no

Risikovurdering

Risikovurderingen skal omfatte all håndtering av fyrverkeri (fra varer ankommer, salg, oppbevaring, påfylling, retur etc).
En komplett risikovurdering består av en kartlegging av farer og problemer, analyse samt handlingsplan for risikoreduserende tiltak som må gjennomføres for å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Risikovurderingen skal være oppdatert og være tilpasset virksomheten. Forslag til risikoanalyse og handlingsplan finner du ved å klikke på linken.

Innendørs salg og oppbevaring

Det skal kunne dokumenteres at salgslokale og lager tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende tekniske krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter. Dette dokumenteres blant annet gjennom en brannteknisk beskrivelse og/eller branntekniske tegninger. Salgslokalet skal være egen branncelle.

Som minimum må det vedlegges plantegning i målestokk som viser byggets branntekniske oppdeling med angivelse av skillekonstruksjonenes brannklassifisering, rømningsveier samt plassering av slokkeutstyr. Plassering av salgsdisk skal være tegnet inn. Ved lagring i branntrygt rom må det gå tydelig frem av tegningene hvor lageret er lokalisert.

Branntrygt rom skal være utført med brannklassifisering minst EI 60 og ha selvlukkende dør i samme klasse (EI 60C).

Forretningslokaler som har farlig stoff må angi mengde og hvor dette er plassert. Risikoen til dette må fremgå av risikovurderingen.

Utendørs salg og oppbevaring

Det må vedlegges situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000. Plassering av telt/bod og container skal være tegnet inn. Det skal angis avstand til nærliggende bygg, brennbart opplag, bensinstasjoner, boliger, nabogrense, offentlig vei etc.

Returvarer

Vi gjør oppmerksom på at den som innehar godkjenning for handel med fyrverkeri plikter å ta imot returvare. Returvare må oppbevares i godkjent lager/container frem til det er overlevert importør for destruering. Det må påregnes at kunder kan komme tilbake med returvarer ut januar måned. Det betyr at virksomheten må ha ansvarlig person tilstede samt godkjent lager/container i hele perioden det håndteres fyrverkeri, fra varer mottas til returvarer er levert, normalt fra 15. desember til 31. januar.

Forskriften finner du her

Veiledning om håndtering av fyrverkeri finner du her

Ved behov for lagring ut over 100 kg NEI i branntrygt rom, må det i tillegg sendes inn søknad om særskilt lagring. Det er ikke søknadsfrist eller gebyr på søknader som behandles etter forskriftens § 7-1.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Irene Romkes Horgen på tlf. 32 04 44 22 eller e-post irene.romkes.horgen@drbv.no

Cecilie Aali Hornstuen på tlf. 32 04 44 21 eller e-post cecilie.aali.hornstuen@drbv.no