Når en privatperson eller en virksomhet oppbevarer farlig stoff over visse mengder, skal dette innmeldes til DSB via Altinn.

Meldegrensene for de ulike farlige stoffene finnes i Forskrift om håndtering av farlig stoff, vedlegg 1 og 2.

Meldegrense for enkelte vanlige stoffer er:

  • Brannfarlig gass kategori 1 og 2: 0,4 m3 (f.eks. Hydrogen, LPG (propan, butan eller blandinger av disse), Biogass, LNG (flytende naturgass), Acetylen)
  • Giftig gass kategori 1, 2 og 3: 0,4 m3 (f.eks. Klor, Ammoniakk, Svoveldioksid)
  • Brannfarlig væske kategori 1 og 2: 6,0 m3 (f.eks. Metanlo, Etanol, Bensin)
  • Diesel og fyringsoljer: 100 m3 (f.eks Diesel, Gassolje, Lett fyringsolje)

Skjema for innmelding av farlige stoffer kan du finne i Altinn eller på DSB sine hjemmesider.

Usikker på hvordan du skal lagre farlige stoffer? Her kan du lese mer om farlige stoffer.