Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er etablert for å ivareta forurensning fra olje og andre kjemikalier, og dekker land, sjø og vassdrag.

Utslipp av farlige og miljøskadelige stoffer må begrenses, også ved ulykker. IUA lager planverk og opprettholder, sammen med lokale brann- og redningsvesen, beredskapen ved ulykker og uhell med miljøskadelige stoffer. Ved alle hendelser er det den som forvolder skaden og den enkelte kommune som har ansvaret. IUA kan opprette en stab til hjelp for disse ved større hendelser.

Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg for akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på 32 regioner, som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Alle kommunene i Buskerud, og Sande (fram til 1.1. 2020) og Svelvik i Vestfold samarbeider om et Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA Region 4). IUA ivaretar kommunenes beredskapsplikt etter forurensningsloven kapittel 6.

Utvalget finansieres ved at hver kommune betaler kroner 3,50 per innbygger hvert år.

Drammensregionens brannvesen fungerer som sekretariat for IUA i Buskerud, Sande og Svelvik.

IUA vaktsystem baserer seg på at meldinger om akutt forurensning normalt varsles på brannvesenets alarmtelefon 110. Ved akutt forurensning – ring 110!