Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er etablert for å ivareta forurensning fra olje og andre kjemikalier, og dekker land, sjø og vassdrag. Drammensregionens brannvesen er sekretariat for IUA Region 4.

Utslipp av farlige og miljøskadelige stoffer må begrenses, også ved ulykker. Kommunene har plikt til å ha en beredskap klar ved tilfeller av akutt forurensning. IUA ivaretar kommunenes beredskapsplikt etter forurensningsloven kapittel 6.

IUA lager planverk og opprettholder, sammen med lokale brann- og redningsvesen, beredskapen ved ulykker og uhell med miljøskadelige stoffer. Ved alle hendelser er det den som forvolder skaden og den enkelte kommune som har ansvaret. IUA kan opprette en stab til hjelp for disse ved større hendelser.

Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg for akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på 32 regioner. Drammensregionens brannvesen er en del av IUA Region 4, tidligere kalt IUA Buskerud. Region 4 består av 18 kommuner fra gamle Buskerud fylke.

Drammensregionens brannvesen fungerer som sekretariat for IUA Region 4.

IUAs vaktsystem baserer seg på at meldinger om akutt forurensning normalt varsles på brannvesenets alarmtelefon 110. Ved akutt forurensning – ring 110!