110+112+113=sant

Politimesteren må fortsatt være i Drammen.

Vi i brannvesenet støtter Politidirektoratets innstilling på at politimesteren skal ha hovedsete i Drammen når det nye politidistriktet Buskerud, Vestfold og Telemark iverksettes. Nå skal du få vite hvorfor.


"Samhandling mellom politi, brann og ambulanser inkludert luftambulanse er gull verdt for nødstilte innbyggere, spesielt ved helserelaterte ulykker. Felles talegruppe fungerer best når sentralene er i samme hus, det mener jeg vi i Buskerud kan bekrefte", sier brannsjef Henrik Trømborg i Røyken og Hurum kommuner.

På toppen av politihuset i Drammen finner vi et unikt samboerskap. Som det eneste stedet i Norge sitter nødsentralene sammen side om side. Det er bare tynne glassdører som skiller politi (112), brann (110) og helse AMK (113). Samboerskapet kaller seg for SAMLOK. Først og fremst er SAMLOK positivt for innbyggere som er i nød. Siden oppstarten i 2010 har de tre samboerne blitt gode på jobben sin, lært mye av hverandre og samarbeidet ved reelle hendelser. Allerede 10.juli 2010, ved opptøyene og medfølgende brann i ventemottaket på Lierskogen i Lier erfarte brannmannskapene at SAMLOK ga positive effekter. Brannmannskapene som var på Lierskogen merket at de tre nødsentralene var godt samordnet og oppdatert på endringer i situasjonsbildet og ikke minst på ny informasjon. Dette er en kritisk faktor for innsatspersonellet i en så komplisert situasjon som hendelsen på ventemottaket var. Hvordan fikk SAMLOK dette til? Enkelt og greit fordi lederne i de tre sentralene møttes jevnlig, så hverandre i øynene og snakket med hverandre.

"For meg kan 110-sentralen ligge i Fusa! Men, jeg krever at 110, 112 og 113 er samlokaliserte, og den kompetansen som i dag finnes i Drammen må bringes videre. Dette innfris ikke i Tønsberg eller Skien, så Drammen er eneste sted i det nye Politidistriktet", sier brannsjef i Hallingdal brann- og redningsteneste IKS, Dag Botnen.

Oftest er det i de mindre, men svært kritiske hendelsene at samlokaliseringen har en hverdagsgevinst. For eksempel ved melding om uventet hjertestans. Ved gitte kriterier anmoder AMK-sentralen om hjelp fra brannvesenet, og nærmeste brannstasjon blir da varslet ut av 110-sentralen. Brannmannskapene med riktig kompetanse rykker da ut med hjertestarter, i tillegg til ambulansen som er varslet ut av 113. Noen ganger er brannvesenet først fremme og kan starte livreddende førstehjelp. Er det ikke hjertestans kan de få relevant informasjon om hva som skal gjøres fra ambulansen og/eller luftambulanselegen som ofte også er på vei. Alle er på samme radiokanal: AMK, 110-sentralen, brannmannskaper, ambulanse og luftambulanse. Til det beste for pasienten. I motsatt tilfelle har SAMLOK medført at helseoperatøren ved brann kan stille enkle brannfaglige spørsmål samtidig som 110-sentralen settes på medlytt - hvis du ringer 113 i stedet for 110. Samtidig som de snakker med innringer utføres trippelvarsling, og alle nødetater er på vei til brannen.

"Jeg har selv erfart fra min tid på 110-sentralen i Drammen hvor mye både vi og befolkningen har å tjene på en samlokalisert sentral. Vi har rett og slett ikke tid til å bygge opp denne kompetansen på et nytt sted og ikke vet vi om AMK blir med. Drammen blir for meg det eneste forsvarlige valget for innbyggerne og oss i nødetatene," mener brannsjef i Ringerike Terje Reginiussen.

Det er gjort studier som underbygger at SAMLOK i Drammen er blitt et unikt miljø i nasjonal målestokk. Kanskje er det viktigste dokumentet Stortingsproposisjon 61LS, "N ærpolitireformen", men også Det nasjonale nødmeldeprosjektet og tilsynsrapport fra Hovedredningssentralen (Sør) har kommentert synergiene.

"Man kan bygge videre på noe som allerede er meget bra, i stedet for å begynne litt på nytt i en ny by. Mye må læres på nytt, man vil kanskje til og med gå i en del feller og gjøre en del feil på nytt, som dagens sentral allerede har lagt bak seg", sier Rune Toverud, varabrannsjef i Kongsberg brannvesen.

Utviklingen av den høye tverrfaglige kompetansen i SAMLOK som brannvesenet i dag nyter godt av, er et resultat av to prosesser. Først erfaringene ved å etablere samlokaliseringen av nødsentralene og deretter prosessen for å bli gode på samarbeidet sentralene i mellom. Prosessene har vært gode, vi brannsjefer har blitt informert og fått mulighet til å gi innspill for å utvikle 110-sentralen og samvirket mellom de tre nødsentralene. Vi mener å registrere at dette samvirket har kommet innbyggerne til gode.

Gjørv-kommisjonen skrev etter 22.juli om "r essursene som ikke fant hverandre". Vi brannsjefer mener at SAMLOK i Drammen er et viktig og riktig steg i retning av at ressursene skal finne hverandre, både i hverdagshendelsene og i de spesielle hendelsene.

En sak er sikker. Alle brannsjefer som står bak kronikken kan på ingen måte støtte et stedsmessig valg som ikke garanterer at AMK (113-sentralen) blir med i en ny SAMLOK-løsning. Samtidig mener vi at å ødelegge samvirkekompetansen i Drammen vil sette tilbudet til innbyggerne årevis tilbake før en ny samlokalisert 110, 112 og 113 sentral i en ny by er på samme faglig nivå.

For å si det enkelt og greit som den sindige brannsjefen i Rollag, Gjermund Otterholt: "Jeg støtter en plassering i Drammen!"

Med vennlig hilsen brannsjefene som har ansvaret i kommunene:

Ringerike, Kongsberg, Drammen, Rollag, Flesberg, Nore og Uvdal, Modum, Ål, Hemsedal, Gol, Hol, Krødsherad, Sigdal, Nedre Eiker, Lier, Øvre Eiker, Røyken og Hurum i Buskerud fylke.

og
Hof, Lardal, Sande og Svelvik i Vestfold fylke.

Kronikken sto på trykk i flere aviser 31. oktober 2015

Brannsjef i Drammensregionens brannvesen IKS, Torgeir Andersen (bildet), er blant brannsjefene som står bak meningsytringen. Politidirektoratet skal i desember avgjøre hvor politimesteren i det nye politidistriktet skal ha hovedsete.