Fra 1. januar 2020 er det ikke lov til å bruke mineralolje til oppvarming i huset ditt.

Selv om man fyrer en oljetank tom vil det alltid være igjen en del restolje. Dette kan lekke ut og føre til naturforurensning og skader på eiendommen, særlig hvis det er en eldre tank. En tank som ikke er i bruk bør derfor saneres, og dette kan gjøres på flere måter.

Fylle med løsmasser: Tanken kan tømmes, rengjøres og fylles med sand, grus, o.l. Det er viktig at tanken er helt ren når løsmassene fylles på. Påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at man er sikker på at ingen fyller på ny olje ved et uhell.

Grave opp tanken: Tanken kan tømmes og graves opp. Dette er det tiltaket Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler.

Si ifra til oss dersom du har sanert oljetanken din! Skjema finner du her.

Kan du gjøre jobben selv?

Det er ingen formelle kompetansekrav til den som skal sanere en oljetank, men arbeidet må gjøres på en slik måte at det ikke medfører noen fare for forurensning. Dette krever at man har tilstrekkelig kompetanse på feltet. Den som påtar seg et slikt arbeid kan også bli sittende igjen med ansvar dersom noe går galt og oljesøl oppstår. Vi vil derfor anbefale at du bruker fagfolk til hele eller deler av dette arbeidet.

Hvordan kvitte seg med tanken?

Tanken skal leveres til et lovlig avfallsmottak. Det kan hende at avfallsmottaket stiller spesielle krav til for eksempel forbehandling eller dokumentasjon knyttet til tanken, og det kan derfor være lurt å ta kontakt med avfallsmottaket i forkant.

Restoljen vil være farlig avfall, som må leveres til lovlig mottak.

Bytte ut med biobrensel

Det er fossil mineralolje som er forbudt fra 2020, det vil si tung og lett fyringsolje, fyringsparafin, diesel og andre flytende fossile brensler. Olje av biologisk opprinnelse er ikke forbudt. Du kan med andre ord konvertere oljefyren din til å bruke biobrensel, dersom dette er mulig. Du kan da fortsette å bruke oljefyringsanlegget. Husk at anlegget fortsatt må vedlikeholdes, og som med mineralolje har eier plikt til å forhindre lekkasje med biobrensel, og rydde opp dersom dette oppstår.

Har du flere spørsmål? Kanskje du finner svarene her.