Drammensregionens brannvesen IKS er et eget rettssubjekt som eies av kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker.

Representantskapet

Representantskapet er det øverste organ for virksomheten. Representantskapet skal ha en sammensetning med en representant fra hver deltaker (kommune), i alt 5 representanter med personlige vararepresentanter. Kommunene velger politiske representanter til vårt representantskap.

Representantskapets medlemmer for kommunestyrevalgperioden 2020 – 2024:

Kommune Representant Vara
Drammen Monica Myrvold Berg Ståle Sørensen
Krødsherad Knut Martin Glesne Andreas Kagiavas Torp
Lier Gunn Cecilie Ringdal Espen Lahnstein
Øvre Eiker Knut Kvale Bente Skårdal Kleven
Sigdal Anne Kristine Norman Bård Sverre Fossen

 

Her finner du sakslister og protokoller fra representantskapets møter.

Styret

Styret velges av representantskapet, bortsett fra de ansattes representanter, som velges av og blant de fast ansatte i selskapet. Styret skal ha 7 medlemmer hvorav to er representanter fra de ansatte. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Det er representantskapet som velger styrets leder og nestleder. Brannsjef (daglig leder) ansettes av styret.

Styremedlemmer:

Styreleder Morten Fjeldstad
Nestleder Gina Rolfsen Røvik
Styremedlem Tom Vidar Børresen
Styremedlem Unn Hofstad
Styremedlem Christian Dahl
Styremedlem (arbeidstakers repr.) Kjetil Jensen
Styremedlem (arbeidstakers repr.) Espen Berge
Vara arbeidstakers repr. Hans Nordseth

 

Klagenemnda

DRBV har også en klagenemd. Medlemmene i denne er:

Kommune Representant Vara
Drammen Eidi Ann Hansen
Krødsherad Ståle Løvli Kristine Nore
Lier Arnfinn Fyhn Arne Christian Rødby
Øvre Eiker Jørn O. Kvilhaug Morten Halvorsen
Sigdal Jan Midtskogen Runolv Stegane

 

For mer informasjon om disse organenes virke, se DRBVs årsmeldinger:
Årsmelding 2018

Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009