Drammensregionens brannvesen IKS er et eget rettssubjekt som eies av kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker.

Representantskapet er det øverste organ for virksomheten. Representantskapet skal ha en sammensetning med en representant fra hver deltaker (kommune), i alt 5 representanter med personlige vararepresentanter. Kommunene velger politiske representanter til vårt representantskap.

Representantskapets medlemmer:

Drammen Monica Berg Vara: Ståle Sørensen
Lier Gunn Cecilie Ringdal Vara: Espen Lahnstein
Krødsherad Knut Martin Glesne Vara: Andreas Kagiavas Torp
Øvre Eiker Knut Kvale Vara: Bente Skårdal Kleven
Sigdal Anne Kristine Norman Vara: Bård Sverre Fossen

Styret velges av representantskapet, bortsett fra de ansattes representanter, som velges av og blant de fast ansatte i selskapet. Styret skal ha 7 medlemmer hvorav to er representanter fra de ansatte. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Det er representantskapet som velger styrets leder og nestleder. Brannsjef (daglig leder) ansettes av styret.

DRBVs styre per 2019:

Styreleder Morten Fjeldstad
Styremedlem Tom Vidar Børresen
Styremedlem Gina R. Røvik
Styremedlem Christian Vegard Dahl
Styremedlem Unn Hofstad
Styremedlem (arb.taker repr.) Espen Berge og
Kjetil W. Jensen
vara: Martin Winther og
Glenn-Sigurd Nilsen

 

Klagenemnd

DRBV har også en klagenemd. Denne ledes per 2019 av Tore Klyve Andersen (H) Drammen kommune.

Drammen Tore Klyve Andersen
Krødsherad Ståle Løvli
Lier Mathias B. Dannevig
Nedre Eiker May-Britt Andersen
Sande Per Hartvik Olsen
Sigdal Jan Midtskogen
Øvre Eiker Pål Gravdal

 

For mer informasjon om disse organenes virke, se DRBVs årsmeldinger:

Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009