Drammensregionens brannvesen IKS er et eget rettssubjekt som eies av kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik, og Øvre Eiker.

Representantskapet er det øverste organ for virksomheten. Representantskapet skal ha en sammensetning med en representant fra hver deltaker (kommune), i alt 8 representanter med personlige vararepresentanter. Kommunene velger politiske representanter til vårt representantskap. Representantene avgir stemme i henhold til prosentvis eierandel:

Andelsprosenten er under revidering.

Eierandel og ansvarsfordeling:

Deltakere Eierandel
Drammen 40,1%
Lier 15,9%
Nedre Eiker 15,3%
Øvre Eiker 11,7%
Sande 6,2%
Svelvik 4,9%
Sigdal 3,0%
Krødsherad 2,2%


Representantskapets medlemmer:

Drammen Tore Opdal Hansen Vara: Yousuf Gilani
Lier Gunn Cecilie Ringdal Vara: Brynhild Heitman
Nedre Eiker Bent Inge Bye Vara: Elly T. Thoresen
Øvre Eiker Ann Sire Fjerdingstad Vara: Hans Kristian Sveaas
Sande Elin Weggersrud Vara: Tove Ødeskaug
Svelvik Andreas Muri Vara: Mads Hilden
Sigdal Anne Kristine Norman Vara: Kjell T. Finnerud
Krødsherad Gustav Kalager Vara: Linda Aaskjær


Styret
velges av representantskapet, bortsett fra de ansattes representanter, som velges av og blant de fast ansatte i selskapet. Styret skal ha 7 medlemmer hvorav to er representanter fra de ansatte. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Det er representantskapet som velger styrets leder og nestleder. Brannsjef (daglig leder) ansettes av styret.

Styreleder Morten Fjeldstad
Styremedlem Tom Vidar Børresen
Styremedlem Gina R. Røvik
Styremedlem Christian Vegard Dahl
Styremedlem Unn Hofstad
Styremedlem (arb.taker repr.) Espen Berge og
Kjetil W. Jensen
vara: Martin Winther og
Glen Sigurd Nilsen


Klagenemnd

DRBV har også en klagenemd. Denne ledes av Tore Klyve Andersen (H) Drammen kommune.

Drammen Tore Klyve Andersen
Krødsherad Ståle Løvli
Lier Mathias B. Dannevig
Nedre Eiker May-Britt Andersen
Sande Per Hartvik Olsen
Sigdal Jan Midtskogen
Svelvik Tom Tvetmarken
Øvre Eiker Pål Gravdal

 

For mer informasjon om disse organenes virke, se DRBVs årsmeldinger:

Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009