Drammensregionens brannvesen IKS er et eget rettssubjekt som eies av kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker.

Representantskapet

Representantskapet er det øverste organ for virksomheten. Representantskapet skal ha en sammensetning med en representant fra hver deltaker (kommune), i alt 5 representanter med personlige vararepresentanter. Kommunene velger politiske representanter til vårt representantskap.

Representantskapets medlemmer for perioden høst 2023-høst 2025:

Kommune Representant Første vara
Drammen Kjell Arne Hermansen Ulf Erik Knudsen
Krødsherad Andreas K. Torp Åse Marit Hovden
Lier Kjetil Kivle Morgan Langfeldt
Sigdal Vebjørn Aa. Seljord Bård Sverre Fossen
Øvre Eiker Adrian Tollefsen Trond Bermingrud

Leder av representantskapet er Kjell Arne Hermansen, nestleder er Adrian Tollefsen.

Her finner du protokoller fra representantskapets møter.

Styret

Styret velges av representantskapet, bortsett fra de ansattes representanter, som velges av og blant de fast ansatte i selskapet. Styret skal ha 7 medlemmer hvorav to er representanter fra de ansatte. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Det er representantskapet som velger styrets leder og nestleder. Brannsjef (daglig leder) ansettes av styret.

Styremedlemmer:

 

Styreleder Morten Fjeldstad
Nestleder Christian Dahl
Styremedlem Paul Røland
Styremedlem Unn Hofstad
Styremedlem Andrea Wisløff
Styremedlem (arbeidstakers repr.) Espen Berge
Styremedlem (arbeidstakers repr.) Tom Rune Bottolfs
Vara arbeidstakers repr. Per Stian Moe
Daglig leder Torgeir Andersen

 

Klagenemnda

DRBV har også en klagenemd. Medlemmene i denne er:

Styre Representant Vara
Drammen Herman Ekle Lund Anders Wengen
Krødsherad Ståle Løvli Kristine Nore
Øvre Eiker Jørn O. Kvilhaug Morten Halvorsen
Lier Geir Otto Rislien Tone Elisabeth Svendsen
Sigdal Jan Midtskogen Runolv Stegane

 

Adressat for klager på vedtak fattet av DRBV følger av Forvaltningslovens § 32: «Erklæring om klage skal: a) fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, altså DRBV.

Dersom klagen ikke tas til følge, skal den oversendes til den særskilt utnevnte klagenemda, jf. Forvaltningslovens § 28: For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere særskilte klagenemnder som er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet.

For mer informasjon om disse organenes virke, se DRBVs årsmeldinger:

Årsmelding 2023
Årsmelding 2022
Årsmelding 2021
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018

Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009