Tilrettelegging for brannvesenets innsats

Noen ting må være på plass for at vi skal kunne gjøre jobben vår. Vi trenger plass for å komme til, og tilgang til slokkevann.

For mer utfyllende informasjon om brannvesenets behov, se:
Veileder for tilrettelegging av brannvesenets innsats

Atkomstveier

Hovedregelen er at vi skal kunne kjøre frem til hovedinngangen på bygget. Det stiller følgende krav til atkomstveien:

 • Kjørebredde på minst 3,5 m.
 • Svingradius (ytterkant vei) minst 12 m.
 • Maks stigning atkomstvei 1:8 (12,5% stigning)
 • Fri kjørehøyde på minst 4,5 m.
 • Atkomstveier må kunne belastes med et akseltrykk på 12.000 kg, og tåle en totalvekt på 27.000 kg.
 • Fortauskant må ikke overstige 15 cm.
 • Parkering er ikke tillatt på atkomstveier. Dette skal opplyses ved tydelig skilting og avmerking.

Brannredningsarealer

Med brannredningsarealer menes den plassen bilene står på under slokke- og redningsinnsats.

 • Lengde: Brannredningsareal for brannbilene må ha en minstelengde på 14 m (lift).
 • Bredde: Avstanden fra fasade på bygning til brannredningsarealets nærmeste kant skal være minst 3 m. Brannredningsarealet skal ha en bredde på minst 6,5 m for lift, og 5 m for mannskapsbil.
 • Brannredningsarealene må anlegges slik at slangeutlegg fra brannbil ikke overstiger 50 m. til noen del av bygningens fasader. Ved store bygninger bør det være atkomstvei rundt hele bygningen.
 • Brannredningsarealer må ha maks. stigning 1:20 (5%) (betjeningsområde).
 • Brannredningsarealer skal kunne belastes med et akseltrykk på 12.000 kg, og være beregnet til en totalvekt på 27.000 kg.
 • Parkering på brannredningsarealer er ikke tillatt. Dette skal opplyses ved tydelig skilting og avmerking.

Vannforsyning utendørs

 • Brannkum/brannhydrant skal plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei. (Med «angrepsvei» menes tilrettelagt adkomst til en bygning, beregnet for brannvesenets innsatsmannskap) For store bygninger med flere angrepsveier i tillegg til hovedangrepsvei, bør det være brannkum/brannhydrant innenfor 50 meter fra inngangen til disse.
 • Om slokkevannsuttaket er nærmere enn 25 meter fra bygget må det vurderes om uttaket er tilstrekkelig beskyttet mot varme eller potensielt nedfall fra fasade eller tak.
 • Brannhydranter må plasseres slik at de er godt synlig fra inngang til brannvesenets angrepsveier i bygningen og slik at de er lett tilgjengelige – også på vinterstid.
 • Brannkummer må plasseres på arealer som ryddes for snø på vinterstid, for eksempel kjøreveier og gangveier. Brannkummer må derimot ikke plasseres på biloppstillingsplasser eller lignende.

Vannforsyning innendørs

Tilkoblingspunktet må være på bakkeplan, og i umiddelbar nærhet til brannvesenets angrepsvei. Det skal være tydelig merket og lett synlig.

Det skal være uttak  i alle etasjer over bakke-/inngangsplanet. Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 meter slangeutlegg. Disse bør plasseres i skap som låses med firkantnøkkel for å beskytte mot hærverk. For krav til stigeledningen, se veiledningen øverst.

Merking og informasjon for rednings- og slokkemannskaper

Ved siden av brannalarmsentral og eventuell undersentral/brannmannspanel skal det finnes
orienteringsplaner og annen informasjon for brannmannskapene. Det skal være
orienteringsplan for hver enkelt etasje og med etiketter som viser etasjetall. Dette gjør det
enkelt for rednings- og slokkemannskaper å finne riktig tegning.

Det bør være to sett med laminerte orienteringsplaner i A3 format – ett sett til vedkommende som betjener brannalarmsentralen og ett sett til vedkommende som undersøker årsak til utløst alarm et
annet sted i bygget. Orienteringsplanene må vise Brannkummer/-hydranter, Angrepsveier, trapperom, fareområder (f.eks områder med oppbevaring/bruk av farlige stoffer), og viktige konstruksjoner og installasjoner/utstyr. I tillegg skal de vise plassering av sprinklersentral, tavlerom, ventilasjonsrom, fyrrom og stoppekraner.

Ved brannalarmsentral i hovedangrepsvei bør det være oppslag som gir kontaktopplysninger
til personer som har kjennskap til bygningen og som kan være til hjelp ved rednings- og
slokkeinnsats (f.eks. byggets eier, vaktmester, brannvernleder, styreleder og styremedlemmer
i boligsammenslutninger m.m. ). Brannalarmsentralen skal plasseres like innenfor inngangsdøren.