Skal du ha tilsyn av fyringsanlegget ditt? Dette bør du vite.

Krav om kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

Ifølge Forskrift om brannforebygging § 6 har huseier følgende plikter:

«Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart.

Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.»

Når skal du ha tilsyn?

Dato og tidspunkt for tilsyn skal du ha fått opplyst i varselet du har fått tilsendt. Ikke fått varsel, men ønsker tilsyn? Ta kontakt med feierseksjonen.

Dersom tidspunktet ikke passer, gi tilbakemelding til feierseksjonen snarest mulig slik at det kan avtales nytt tidspunkt.

Hvis du ønsker tilsyn etter endt arbeidstid på vanlige ukedager, betales et pristillegg på 50 %.Hvis du ønsker tilsyn på lørdager betales et pristillegg på 100 %.

Betaling

Her finner du priser for tilsyn av fyringsanlegg.

Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om tilsyn ikke er tilstede, eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.

Hva innebærer tilsynet?

Når vi går tilsyn sjekker vi at

  • Eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret.
  • Nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen.
  • Ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og hvorledes utbedring kan foretas).
  • Anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.

I tillegg gir vi informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, for eksempel røykvarsler og håndslokkeutstyr.

Hva bør du gjøre før et tilsyn av fyringsanlegget?

Vi ber om at eier, eller representant for eier, er til stede og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner i hele sin lengde er tilgjengelige. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere.

Det er ønskelig at eier fremskaffer eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold.

Melding om ildsted som ikke er i bruk

Har du ikke lenger ildsteder koblet til skorsteinen, eller du har plombert skorsteinen din, kan du melde fra om dette ved å sende en e-post til feierseksjonen@drbv.no.

Merk at et ildsted er definert som «i bruk» så lenge det er koblet til skorsteinen og kan fyres på, uavhengig av om man faktisk bruker det eller ikke.