Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap og har det brannfaglige ansvaret for Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal, og Øvre Eiker kommuner.

Vår hovedoppgave er å skape trygghet og sikkerhet for innbyggere og næringsliv i vårt distrikt.

Vårt verdigrunnlag er:

  • Oppriktighet
  • Tydelighet
  • Inkluderende
  • Respekt for andre
  • Fleksibilitet
  • Resultatorientert

Vi er organisert i tre avdelinger: beredskap, forebyggende og administrasjon.

Beredskapsavdelingen består av mannskap som til enhver tid er klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, miljø og verdier. Totalt i utrykningsseksjonenes hel- og deltidsstyrke er det ca. 160 motiverte medarbeidere. Heltidsstyrkens 62 mannskaper er fordelt på brannstasjonene i Drammen og Mjøndalen. Deltidsstyrken med totalt ca. 95 mannskaper er organisert i forskjellige vaktordninger ved lokalstasjonene i Eggedal, Prestfoss, Noresund, Sylling, Svelvik og Hokksund.

Forebyggende avdeling består av feierne og tilsynsseksjonen. Feierseksjonen holder til i Kobbervikdalen, og har rundt 30 medarbeidere. Daglige oppgaver er feiing av skorsteiner og ildsteder og tilsyn med fyringsanlegg. Våre feiere bidrar til å forebygge brann og påser at publikum får råd og tips om riktig bruk av sine ildsteder. Tilsynsseksjonens oppgaver er først og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver som tilsyn, nattkontroller og behandling av fyrverkerisøknader. De driver brannforebyggende arbeid gjennom undervisning, informasjonsarbeid og prosjekter, som Trygg Hjemme.

Administrasjonsavdelingen yter service til besøkende og ansatte i DRBV. Hovedarbeidsområdene er informasjons- og ekspedisjonstjeneste, post og arkiv, fakturabehandling, renhold, og personaloppgaver.

DRBV har et bredt tjenestetilbud, og er bevisst sitt samfunnsansvar.  Vi ønsker å være et trygghetssenter med oppgradert kunnskap og effektive mannskaper. Derfor jobbes det kontinuerlig med effektivisering og en bedre utnyttelse av de samlede ressurser.

Organisasjonskart over DRBV.