Brannvesenet gjennomfører jevnlige tilsyn med såkalte særskilte brannobjekter. Dette kan du forvente hvis din virksomhet skal ha tilsyn av oss.

Særskilte brannobjekter er ifølge Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 «byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier».  Virksomhetsleder og eier av disse objektene skal ivareta brannvernet, og være brannvesenets kontaktperson.

Har virksomheten din skiftet kontaktperson? Gi oss beskjed!

Varsling

Vi varsler virksomhetsleder/eier på forhånd, og inngår en avtale om tilsyn.

Tilsyn

Internkontrollen til virksomheten blir kontrollert ved at vi går gjennom dokumentasjon og går en befaringsrunde. Disse punktene skal være dokumentert, og kan bli kontrollert:

Eieren skal

  • Kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket og iverksette rutiner for å sørge for at disse oppfylles
  • Kjenne til hvilke bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, og sørge for at disse er kontrollert og vedlikeholdt.
  • Sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket
  • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet
  • Kunne dokumentere dette. Les mer om kravene i Forskrift om brannforebygging kap. 2

Brukeren skal

  • Sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
  • Unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene er frie
  • Informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann
  • Ha rutiner for et systematisk sikkerhetsarbeid.
  • Kunne dokumentere dette. Les mer om kravene i Forskrift om brannforebygging kap. 3 

Gjennomført tilsyn

Når tilsynet er gjennomført presenterer vi hovedkonklusjonene våre, og sender virksomheten en rapport med eventuelle anmerkninger og avvik. Dersom det er avvik vil det være en frist for å gi en skriftlig tilbakemelding på når og hvordan avvikene skal utbedres. Dersom tilbakemeldingen vi får fra virksomheten er tilfredsstillende, vurderes tilsynet som avsluttet. Det kan imidlertid utføres en etterkontroll for å sjekke at avvikene er utbedret.

Her er et forslag til et skjema for dokumentasjon av egenkontroll, som kan lastes ned. Dette er kun et forslag, og må tilpasses den enkelte bedrift.

Husk at alle virksomheter skal følge Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging.

Her kan du finne forslag til handlingsplan og ROS-analyse (risiko og sårbarhet) for din virksomhet.