Drammensregionens brannvesen IKS er et interkommunalt selskap som eies av Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Sigdal, og Øvre Eiker kommuner.

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med:

  • Forebyggende tiltak mot brann og ulykker
  • Feiing av og tilsyn med fyringsanlegg
  • Redning, redningsdykking og akutt forurensing
  • Innsatsstyrke ved brann
  • Være innsatsstyrke og forebygge ved brann- og ulykker i krise- og krigssituasjon
  • Aktivt selge tjenester knyttet til kjernevirksomheten

Drammensregionens brannvesen IKS har økt antall eiere de siste årene og er dermed blitt et av de største brannvesen i Norge. Dette er også i tråd med anbefalinger fra direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DBS) om at det bør bli færre, men mer profesjonelle brannvesen i Norge.

Brannordningen

Brannordningen er en måte å dokumentere for myndighetene hvordan brannvesenet er organisert og dimensjonert for å håndtere de oppgavene loven krever, og hvordan de skal takle identifiserte risiko- og sårbarhetsområder. Det er med andre ord en beskrivelse av hvordan kommunene skal sikre at brannvesenet er bemannet, organisert og utstyrt på en slik måte at det kan gjennomføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Her kan du lese brannordningen fra 2015.

Brannordningen revideres hvert fjerde år, og i 2019 skal Drammensregionens brannvesen IKS revidere sin brannordning fra 2015. Den nye brannordningen vil være gjeldende i perioden 2020 – 2024. Dette prosjektet ble startet opp i månedsskiftet januar/februar, og skal leveres styret i september for behandling.

I denne perioden vil det bli nedsatt flere arbeidsgrupper og det vil bli gjennomført et risiko- og sårbarhetsseminar for å få en oversikt over eierkommunenes risikoer og sårbarheter. På denne måten kan vi gjøre bedre analyser, basert på god kunnskap.