Drammensregionens brannvesen IKS er et interkommunalt selskap som eies av Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal, og Øvre Eiker kommuner.

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med:

  • Forebyggende tiltak mot brann og ulykker
  • Feiing av og tilsyn med fyringsanlegg
  • Redning, redningsdykking og akutt forurensing
  • Innsatsstyrke ved brann
  • Være innsatsstyrke og forebygge ved brann- og ulykker i krise- og krigssituasjon
  • Aktivt selge tjenester knyttet til kjernevirksomheten

Drammensregionens brannvesen IKS  er blitt et av de største brannvesen i Norge. Dette er i tråd med anbefalinger fra direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DBS) om at det bør bli færre, men mer profesjonelle brannvesen i Norge.

Brannordningen

Brannordningen er en måte å dokumentere for myndighetene hvordan brannvesenet er organisert og dimensjonert for å håndtere de oppgavene loven krever, og hvordan de skal takle identifiserte risiko- og sårbarhetsområder. Det er med andre ord en beskrivelse av hvordan kommunene skal sikre at brannvesenet er bemannet, organisert og utstyrt på en slik måte at det kan gjennomføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Her kan du lese brannordningen fra 2020

Representantskapet er det øverste organet for DRBV. Representantskapet velger styret i selskapet, med unntak av to styremedlemmer som velges blant og av de ansatte.